Voorwaarden

  • De producten zijn op afspraak te bezichtigen en/of op af te halen aan Statenlaan 9, 9301 RH RODEN. Uitsluitend pin-betalingen.
  • Vragen over producten en bestellingen uitsluitend via e-mail (info@gionne.nl) of telefonisch op 0620243069, niet via social media.


Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid


 

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Gionne - Store (hierna: Gionne - Store) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer


 

Gionne – Store
Statenlaan 9, 9301 RH RODEN, Nederland
Telefoonnummer: 06-20243069; ma t/m vrij 09:30 – 17:00
E-mailadres: info@gionne.nl 
KvK-nummer: 01125509
BTW-identificatienummer: NL001449455B23
 

 

Artikel 3. Allergie


 

3.1 Hoewel Gionne - Store de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het ontwikkelen van haar producten of verkopen van producten van derden, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt. 
3.2 Omdat Gionne - Store helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Gionne - Store in geval van vragen.
3.3 De informatie in deze voorwaarden en/of op de website is niet bedoeld of aanbevolen als vervanging voor medisch advies. Klanten dienen zelf hun arts of zorgverlener te raadplegen over medische aandoeningen of condities.
3.4 De producten van Elixer Oil & Care zijn te gebruiken op het lichaam, behoudens het gezicht.

 

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten


 

4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Gionne - Store zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Gionne - Store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Gionne - Store pas tot stand nadat Gionne - Store de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd. Gionne - Store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gionne - Store dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gionne - Store niet. 
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gionne - Store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Gionne - Store. Zolang de ontvangst niet door Gionne - Store is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen


 

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s exclusief BTW.
5.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland en België brengen wij dan geldende verzendtarieven in rekening, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website. 

 

Artikel 6. Levering


 

6.1 Gionne - Store bezorgt alleen in Nederland en België. Zendingen naar andere landen zijn in overleg mogelijk. 
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. 
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Gionne - Store.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 7. Reclames en retourzendingen


 

7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Gionne - Store te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening. 
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) het product is gebruikt;
(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(c) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
(d) het artikelen betreft uit de categorie Sale.
7.3 Gionne - Store zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten. Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


 

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

Artikel 9. Diversen


 

9.1 Indien u aan Gionne - Store schriftelijk opgave doet van een adres, is Gionne - Store gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gionne - Store schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Gionne - Store gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gionne - Store in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gionne - Store vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Gionne - Store geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt huidproblemen. 
9.5 Gionne - Store is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
10.3 U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende e-mailadres opgeven waarop wij bereikbaar zijn: info@gionne.nl. Wij zijn echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.
10.4 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland of in België (afhankelijk van uw woonplaats).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Gionne - Store  B.V. zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Eindhoven, onder KvK-nummer 01125509.

 

Artikel 11. Formulier voor herroeping 


 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: Gionne - Store
Statenlaan 9, 9301 RH, RODEN
info@gionne.nl / 06-20243069

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:


herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam :
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):


Handtekening afnemer (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar info@gionne.nl of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).

Retouradres:
Gionne - Store
Statenlaan 9

9301 RH  RODEN

 

Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat:

• de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
• het product is gebruikt;
• u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
• de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Gionne - Store zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten. Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u de kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

© 2017 - 2024 Gionne Store | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel